Prednost investiranja na Forex Market-u

Investiranje danas više nije tako nedostižan i dalek pojam kao što je to bio tokom godina prošlog veka. Nova era je donela sa sobom, pored opšteg društvenog napretka, tehničko-tehnoloških inovacija i neke dobre novosti na polju savremenog poslovanja. Forex trgovanje je svakako jedna od njih jer suštinski predstavlja mogućnost investiranja na najvećem finansijskom svetskom tržištu koje je danas dostupno širokom društvenom auditorijumu. Moglo bi se reći, kao najznačajnija vest u poslovnom svetu svakako je odjeknula mogućnost investiranja na tržištu novca koja je ne samo dostupna svakom, već je donela sa sobom niz prednosti u odnosu na mnoge investicione projekte. Svi investicioni projekti (investicije) se u najširem smislu gledano, mogu svrstati na proizvodne i potrošne investicije. One mogu imati makro i mikro aspekt, a manifestuju se kao kupovina bilo koje aktive (imovine) sa ciljem da se ostvari određena dobit. Na mikro nivou, svako upravljanje investicijama ima za cilj da se ograničeni kapital namenjen investiranju alocira u optimalne svrhe da bi se maksimizirlo ostvarenje viših ekonomskih ciljeva (profit ili zarada). Važno je istaći da se sve više pored investiranja u projekte, poslovne poduhvate raznih vrsta, neangažovani (slobodni) kapital vrlo unosno investira u vrednosne papire finansijskog tržišta, tako da investicije plasirane na berzama bivaju sve popularnije, a naroćiti s početka 21-og veka. pročitajte više

Read More

Forex trejder je – Profesionalac

Najveća i najučestalija greška trejdera na Forex-u je trgovanje bez ikakvog prethodnog znanja i iskustva u poslovima investiranja. Statistički podaci koji pokazuju da oko 85 posto trejdera posluje sa gubicima, takođe, pružaju uvid u situaciju da većina onih koji nemaju uspeha na Forex-u, istovremeno ne poseduju ni neophodne veštine u trgovanju. Na suprotnoj strani, trejderi koji ubiraju plodove svog profesionlnog rada značajno uvećavajući svoj kapital, predstavljaju tek 15 posto ukupnog broja učesnika na najvećem finansijskom tržištu na svetu. Znanje protiv neznanja sa surovim epilogom zaista se grubo ispoljava, bez presedana, na globalnoj finansijskoj utakmici. Investicioni poslovi u koje spada trgovanje na Forex-u ne mogu se ni zamisliti po scenariju amaterskog pristupa radu, tako da je irelevantno i govoriti o otvaranju trgovinskog računa sa realnim novcem ukoliko trejder nije prethodno edukovan za tako ozbiljan posao. Takođe, nema nikakvog smisla govoriti o trgovanju bez znanja i veština jer danas postoji bezbroj načina (seminari, škole i kursevi, webinari itd.) da se svako ko je zainteresovan za Forex trgovanje adekvatno informiše, nauči neophodno i upotpunosti osposobi za posao trejdera. Poseban kuriozitet predstavlja i činjenica da je većina programa edukacije potpuno besplatna, dobro organizovana, a povrh svega, tokom čitavog procesa trgovanja obezbeđena je profesionalna podrška od strane Forex brokera posredstvom koga se obavljaja poslovanje na Forex-u (analize, administracija, tehnička potpora i sl.). Dakle, u Forex trgovanju nema mesta za trgovca amatera ukoliko je cilj ostvarenje profita, već svaki trejder mora težiti da postane profesionalac. Šta više, što pre to shvati i uspe da to ostvari, tim pre će uspeti da se pridruži uspešnoj družini „15 posto“, a uprotivnom može linijom manjeg otpora tavoriti u skupini „85 posto“ koju čine prosečni i neuspešni trejderi, a sve to do potpunog gubitka kapitala. pročitajte više

Read More

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Forex trgovanje jeste posao investiranja i tako se treba odnositi prema toj vrsti delatosti. Za neke je ova rečenica kruna svega što se događa u Forex trgovanju ili nas možda ipak vraća na sam početak?! Elem, mnogi programi edukacije tek u svojim lekcijama zrelijeg poznavanja Forex-a obrađuju teme poput Risk control, Money management (Kontrola rizika, Upravljanje novcem) dok u najranijoj fazi upoznavanja sa Forex trgovanjem uglavnom ne sadrže elemente koji se odnose na investicije i upravljanje investicijama. Tako se često događa da se „nestrpljivi“ trejderi najpre nađu „u vodama velikih investicija“ što svakako jeste globalno finansijsko tržište, a tek onda počinju da shvataju da je Forex trgovanje posao poput svih ostalih investicionih poduhvata. Prve lekcije najčešće nose naslov – Šta je Forex?…a pod tim se najčešće podrazumevaju opšte informacije o načinu funkcionisanja Forex Market-a, objašnjenja manipulativnih operacija na elektronskoj platformi i slične trivijalne stvari. Ali, ni reči o investicijama, kojima se prosor u literaturi pronalazi, kao post festum, tek u tzv. naprednim nivoima edukacije. Tako mnogi trejderi koji nikada ranije nisu imali priliku da se sretnu sa poslovima investiranja, čak potpuno racionalno, ostavljaju pitanje investiranja za neko svoje zrelije doba, posle savladavanja osnova Forex-a, ako do njega ikada i dođe. Dakle, sve ukazuje da ima potrebe da se vratimo na početak! Kao prvo, ukoliko uopšte želimo da se profesionalno bavimo Forex trgovanjem to automatski znači da želimo da investiramo. pročitajte više

Read More

LONDONSKA BERZA METALA

londonska berza metalaLondonska berza metala (LME – London Metal Exchange) je vodeća svetska berza u trgovini industrijskih metala. Akcionari LME su u julu 2012. godine izglasali prodaju Berze holdingu Hong Kong Exchanges and Clearing za 1,4 milijarde funti. Na LME se obavlja preko 80% svetske trgovine fjučersima svih obojenih metala. Njena istorija duga je preko 130 godina, tokom kojih se konstantno razvijala, uvek ispunjavajući najviša očekivanja svojih korisnika. Od 1877. godine kada je osnovana bila je, a i danas je jedino fjučers tržište koje se svojim značajem u svetskoj robnoj trgovini i obimom prometa može meriti s američkim robnim berzama. Pored forvarda i opcija, fjučersi su danas jedan od najznačajnijih oblika finansijskih derivata kojima se trguje na svetskim berzama. Fjučersi predstavljaju veoma moćan alat, kako za upravljanje i zaštitu od rizika, tako i za sticanje profita učesnika na finansijskom tržištu. Londonska berza metala je otvoreno tržište trgovanja fjučers ugovorima obojenih metala i plastike. Značaj LME leži u činjenici da je to jedina berza na kojoj se trguje metalima i nematalima, dok cene koje od berza odredi predstavljaju osnov prilikom razmene metala u čitavom svetu. Članovi berze bez obzira da li se radi o kupcima ili prodavcima mogu da se ograde od rizika u pogledu cena i gubitka dobiti od njihovog kretanja. Zbog toga se ugovaraju hedžing poslovi na osnovu trenutnih cena. pročitajte više

Read More

LONDONSKA BERZA –ISTORIJAT, PROMENE, INOVACIJE

london stock exchangeLondonska berza (London Stock Exchange – LSE) jedna je od najvećih i najstarijih evropskih berzi. Zvanično je osnovana 1802, međutim, njena istorija datira još od 1570, kada kraljev finansijski agent i savetnik Tomas Grešam gradi “Royal Exchange” o svom trošku. Koreni sadašnje Londonske berze se vezuju za 1773. godinu kada su se brokeri i dileri okupljali u kafanama. U to doba tržište je dostiglo tačku kada je trebalo organizovati mesto, jasno definisati pravila i uslove poslovanja. Članovi su odlučili da mesto okupljanja kod Džonatanove kafane nazovu berza. 1802. godine izgrađena je nova zgrada u koju su se uselili i u kojoj je berza ostala narednih 170 godina. 1972. godine Londonska berza seli se u novu zgradu berze u Old Brod ulici u centralnom delu Londona. 1986. godine su izvršene značajne reforme, pravila i načina rada berze. Taj dan je zapamćen pod nazivom “veliki prasak”. Osnovni razlog za preduzimanje krupnih promena vezan je za gubljenje konkurentske prednosti Londonske berze u odnosuna druge berze u svetu. Npr. čak 62% akcija jedne od najvećih kompanija tog doba, hemijskog koncerna ICI se trgovalo u Njujorku. Veliki prasak je obuhvatao više promena na čelu sa premijerkom Margaret Tačer: pročitajte više

Read More

LONDONSKA BERZA

London-Stock-Exchange-001Londonska berza (LSE) je jedna od najstarijih svetskih berzi. Konstituisana je 1802. godine u cilju olakšanja i ubrzanja trgovine akcijama i u cilju smanjenja rizika. Osnovni učesnici na Londonskoj berzi bili su brokeri i džoberi, koji su imali sasvim odvojene funkcije. Džoberi su radili kao dileri, dok su brokeri radili u ime i za račun svojih klijenata, za šta su dobijali fiksnu proviziju. Koreni Londonske berze mogu se naći još u 1570. godini, kada kraljev finansijski agent i savetnik Tomas Grešam gradi “Royal Exchange” o svom trošku, a koju svečano otvara kraljica Elizabeta I. Nešto kasnije, ono što i danas zovemo Londonska berza nastaje u kafani. Naime, 1698. godine izvesni Džon Kasting počinje u „svojoj kancelariji poznatoj kao ”Džonatavnova kafana” da ističe spisak akcija i pristupačnih cena zvanih kurs berze. Interesantna činjenica je da su mnoge svetske berze nastale u upravo u kafanama, jer su se tamo skupljali trgovci i preduzimljivi ljudi toga vremena. 1773. godine brokeri podižu svoju zgradu u aveniji Sweeting, u kojoj se trgovina obavljala u prizemlju, a kafana je bila na gornjem spratu. Ovo mesto jedno vreme svi su zvali ”Novi Džonatan”, ali su članovi uskoro promenili ime u “Berza”. pročitajte više

Read More

BERZA METALA

berza metalaBerze metala spadaju u specijalizovane robne berze, a svakako je najpoznatija i najveća od njih LME (London Metal Exchange) – Londonska berza metala. Osnovana je 1877. godine, ali je berzanska trgovina metalom postojala još u vreme kraljice Elizabete I, na Kraljevskoj berzi. Počev od 1571. godine trgovci su se sastajali i razmenjivali metale i drugu robu. U početku su trgovci poslovali metalima za domaće tržište, ali je UK uskoro postalo glavni izvoznik metala. Zbog toga su se evropski trgovci veoma brzo uključili u ovu aktivnost. Prvo se trgovalo bakrom, a od 1920. godine počinje trgovina i olovom i cinkom. Londonska berza metala je najveća berza metala i referentna ustanova za zvanične cene metala koje veže u celom svetu. Na robnim berzama se najčešće trguje žitaricama, metalima, poljoprivrednim proizvodima, naftom, zemnim gasom itd. Glavni svetski trgovinski centri za trgovinu plemenitim metalima su London, Njujork i Cirih. Zlatom i srebrom se trguje vanberzanski, na forexu, a likvidnost na tržištu plemenitih metala u najčešćem slučaju velika kada se preklapa vreme trgovanja u Evropi i Njujorku. pročitajte više

Read More

BERZA I BERZANSKO POSLOVANJE

berzansko poslovanjeBerza je posebno stalno tržište na kome se po unapred utvrđenim pravilima i vremenskim sekvencama kupuje i prodaje određena roba. Berza je institucija finansijskog tržišta, odnosno tržišta kapitala, ali je i sama po sebi finansijsko tržište. Sve berze u svetu su institucije organizovanog finansijskog tržišta kapitala, gde se posluje po strogo utvrđenim pravilima i predstavljaju samostalne organizacije. Svaka berza poseduje sopstveni poslovni prostor, članstvo, kao i poslovna pravila. Predmet trgovanja na berzi je standardizovan da bi bio lako zamenljiv, kako bi se trgovina na berzi odvijala brzo, jednostavno i efikasno. Takav način trgovine omogućio je da predmet trgovanja ne mora biti prisutan na mestu na kome se trguje. Berza ima jasna pravila, pa propisuje da na njom mogu trgovati isključivo članovi berze, a to su brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke. Prijem u članstvo berze se vrši na osnovu podnetog zahteva i dokumentacije propisane aktima berze. Berza ima zadatak da ispuni princip ravnopravnosti članova berze, a svaki član berze je dužan da se pridržava pravila članstva. pročitajte više

Read More

BERZA – KAKVIH SVE IMA I ČEMU SVE SLUŽE?

berza berzaBerza je mesto gde se sastaju ponuda i tražnja za tačno određenom robom, u tačno određeno vreme, na tačno određenom mestu. Berza je posebno organizovano tržište na kome se po posebnim uzansama i pravilima redovno trguje tipiziranim robama (novcem, stvarima, hartijama od vrijednosti) i uslugama. U tu svrhu propisuju se pravila berze potrebna za izvršavanje zadataka i obaveza koje berzi određuje zakon i interes članova berze, investitora i javnosti. Uz striktno poštovanje zakonskih i drugih normi, na berzama se redovno susreće veća ili manja ponuda i tražnja za konkretnom robom, sa ciljem definisanja njene tržišne cene i na osnovu toga – zaključivanja konkretnih kupoprodajnih ili trgovačkih poslova. pročitajte više

Read More